TAFA: The Textile and Fiber Art List | LAnAArt – Svetlana Kostova
  • Image Not Found On Media Library
  • Image Not Found On Media Library
  • Image Not Found On Media Library

LAnAArt – Svetlana Kostova

Main Site: 
Svetlana Kostova of LAnAArt - Sofia, Bulgaria

Svetlana Kostova of LAnAArt – Sofia, Bulgaria

 

Etsy Shop

Blog

Facebook

Twitter

Pinterest

 

 

My name is Svetlana Kostova and in my language it means “light.” My artistic and business name LAnAArt is also deeply connected with this meaning. My favorite material to work is wool, through which I extract and interpret light.

 

I create and teach my experience in the field of textile art, especially in felting wool. The wool is amorphous by itself, but it can embody countless forms, interacting with human intentions and skills! It is a magic material that fulfills my ideas!

 

I’ve been working with art by vocation. I made this conscious choice in adulthood, because it was the call of my heart. Doing this step, I abandoned a master’s degrees in history and economics, and a successful career in a prosperous company! In fact, despite all of life’s vicissitudes and directions, I never ceased to be interested in art. Over the years I attended numerous courses in painting and art textiles and even graduated from a college of applied graphics and design.

 

Today I continue to live the enthusiasm of the realization of my dreams for my own fulfillment. It is exciting to create, to feel joy when the ideas are born from my soul, and take shape in my hands; to create beauty and find life in the forms! This is Love! And I am that love when I’m myself!

 

I live and work in Sofia, Bulgaria. I want to get people who attend my workshops to liberate the creativity in themselves and to remember the dreams that are never too late to fulfill!

 

As an artist, I dream of the joy and ease with which everything happens – communication, creation, realization of works and life itself. I want my works to reach their audiences and connoisseurs! Tafa List for me is the community and audience that is the right place for this and I’m happy to be a part of this organization.

 

I believe that developing our creative abilities, we achieve the role of creators in our own world!

 

Let’s do this for more harmonious and better world!

 

Bulgarian Info:

Казвам се Светлана Костова и името ми на моя език означава „светлина”. Артистичното ми и бизнес име ЛАнААрт също е дълбоко свързано с това значение, както и с любимия ми материал за творчество – вълната, чрез която извличам и претворявам светлината.

 

Творя и преподавам своя опит в областта на художествения текстил, най-вече в изкуството, наречено плъстене на вълна. Вълната е аморфна сама по себе си, но може да превъплъти безброй форми, взаимодействайки си с човешките намерения и умения! Това е една вълшебна материя, с която обличам в плът идеите си!

 

Занимавам се с изкуство по призвание. Направих този съзнателен избор в годините на зрелостта си, защото това беше повикът на сърцето ми. Правейки тази крачка, загърбих магистърски дипломи по история и икономика, и успешна кариера в просперираща фирма!  Всъщност, въпреки всички житейски превратности и посоки, никога не съм преставала да се интересувам от изкуство. През годините посещавах множество курсове по рисуване и художествен текстил, дори завърших колеж по приложна графика и дизайн.

 

Днес продължавам да изживявам възторга от осъществяването на мечтите си и сбъдването на самата себе си. Вълнуващо е да създавам, да изпитвам радост, когато идеята се ражда от душата ми и добива форма в ръцете ми! Да съзидавам красота! И в създаденото да има живот! Това е Любов! И аз съм тази любов, когато съм Себе Си!

 

Живея и работя в София, България. Искам да накарам хората, които посещават моите работилници да освободят творческото начало в себе си и да си спомнят мечтите, които никога не е късно да осъществят!

 

Като творец мечтая за радост и лекота, с които да се случва всичко – общуването, създаването, реализацията на произведенията и самият живот. Искам произведенията ми да достигат до своята публика и ценители! TAFA List за мен е общност и аудитория, която е правилното място за това и аз съм щастлива да бъда част от тази организация.

 

Вярвам, че развивайки творческите си способности, ние осъзнаваме ролята си на творци на собствения си свят! Нека да направим това за по-хармоничен и по-добър свят!

We love hearing from our community!

Feel free to comment! Also, we merged two sites into one. Please report any broken links you find on this page here so that we can fix them.

%d bloggers like this: